Over de Seniorenraad van Merksem

De seniorenraad is een adviesorgaan die de beleidsmensen wil helpen en adviseren over alle aangelegenheden die de senioren aanbelangen.

In ieder district is er een seniorenraad actief. Die verleent advies aan de districtsraad en het districtscollege zodat er bij beslissingen rekening kan gehouden worden met specifieke behoeften van senioren.

De Merksemse seniorenraad wil in de eerste plaats luisteren naar de senioren en seniorenverenigingen om hun werkelijke problemen en wensen te leren kennen en begrijpen.  Deze noden en wensen worden uitvoerig besproken en indien nodig onder de vorm van een advies doorgegeven aan het beleid. Het is de bedoeling van de seniorenraad om in overleg met alle actoren het welzijn van onze senioren op diverse vlakken te verbeteren (sociaal, cultureel, gezondheid, veiligheid, mobiliteit,…).

De Merksemse seniorenraad  wil de senioren informeren,  wil contacten zoeken met niet-georganiseerde senioren, wil de samenwerking stimuleren tussen de plaatselijke seniorenverenigingen en alle andere partners die betrokken zijn bij het seniorenwelzijn. Bovendien werkt deze raad mee aan het plaatselijke activiteitenaanbod voor senioren door suggesties te geven, te ondersteunen en te communiceren.

De  seniorenraad is een afspiegeling van de Merksemse senior – er zijn zowel jongere als oudere senioren lid van de seniorenraad.

Hoe bekomen senioren een zitje in de seniorenraad?

In het verleden kon men enkel lid worden van de seniorenraad indien men afgevaardigd werd vanuit een seniorenvereniging.  Aangezien steeds minder senioren aansluiten bij de traditionele seniorenverenigingen en het beleid het belangrijk vindt dat ook de niet-georganiseerde senioren hun stem kunnen laten horen, werden de statuten gewijzigd waardoor deze laatste groep ook de mogelijkheid heeft om als stemgerechtigd lid deel uit te maken van de seniorenraad.

Kunnen stemgerechtigd lid worden:

  • afgevaardigden van seniorenverenigingen
  • afgevaardigden van verenigingen en organisaties met seniorenwerking
  • onafhankelijk lid met duidelijk aantoonbare belangstelling voor het lokaal seniorenbeleid

De seniorenraad houdt een zes tot acht vergaderingen per jaar en wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur.

Paginatype: